Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


REJESTRACJA NA SZKOLENIE:
W celu rejestracji na szkolenie prosimy o wydrukowanie formularza zgłoszeniowego, jego wypełnienie oraz podpisanie*. Wypełniony formularz (skan lub zdjęcie) prosimy przesłać na adres szkolenia@aotm.gov.pl. Oryginał formularza prosimy zabrać ze sobą na szkolenie i przekazać go Organizatorowi.

Formularz rejestracyjny 


NOCLEGI I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:
Uczestnicy szkoleń mogą wystąpić o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów, konieczne jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami.


Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Prezesa Agencji nr 37/2019    oraz Zarządzenie nr 6 w/s zmiany Zarządzenia nr 37/2019

Załącznik nr 1:   Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie środkami transportu publicznego

Załącznik nr 2:   Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie samochodem prywatnym

Załącznik nr 3:   Wniosek o zapewnienie noclegu


*niepełne wypełnienie formularza będzie skutkowało brakiem rejestracji na szkolenie

Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN