Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


REGULAMIN SZKOLEŃ


Realizowanych w ramach projektu pn. „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej“ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Rejestracja na szkolenia

 1. Na szkolenie może zapisać się każda osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, szczegółowo opisane na stronie projektu, w zakładce harmonogram szkoleń.
 2. Szkolenia dla uczestników są bezpłatne.
 3. W szkoleniu o danej tematyce można uczestniczyć tyko raz, w całym okresie realizacji projektu.
 4. W celu rejestracji na szkolenie należy wydrukować formularz zgłoszeniowy , wypełnić go oraz podpisać. Wszystkie rubryki w formularzu powinny zostać wypełnione (wymóg konieczny). Uzupełniony formularz (skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres szkolenia@aotm.gov.pl.
 5. Po weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych przez pracownika Agencji, każda osoba spełniająca kryteria przystąpienia do projektu otrzymuje drogą mailową, nie później niż 2 tyg. przed szkoleniem, informacje zwrotną dot. zakwalifikowania się na szkolenie wraz ze wszystkimi szczegółami (miejsce, data i czas rozpoczęcia).
 6. Oryginał wypełnionego formularza należy zabrać ze sobą na szkolenie i przekazać Organizatorowi.

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem szkolenia, na dwa sposoby tj. w formie pisemnej na adres e-mail: szkolenia@aotm.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 101 46 47.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem szkolenia, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu rezerwacji miejsc noclegowych i zapewnienia cateringu.
 3. W przypadku nieobecności na szkoleniu, bez złożenia wcześniejszej rezygnacji w powyższym terminie, uczestnik szkolenia może zostać zobowiązany do pokrycia do 100% kosztów z tytułu rezerwacji miejsca noclegowego i zapewnienia posiłku/ów.

Nocleg przed i w dniu szkoleniem

 1. W ramach projektu uczestnikom przysługuje nocleg, jeżeli miejsce zamieszkania jest oddalone od miejsca szkolenia o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej).
 2. Nocleg zapewniany jest dzień przed szkoleniem oraz, w przypadku szkoleń 2-dniowych, również w pierwszym dniu szkolenia.
 3. Podstawą zapewnienia noclegu jest przesłanie wniosku  o zapewnienie noclegu najpóźniej 4 dni przed terminem planowanego szkolenia.
 4. Organizator, co do zasady, kwateruje uczestników w pokojach dwuosobowych, zgodnie z płcią.
 5. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych odbywa się jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku nieparzystej liczby osób).
 6. Uczestnik może ubiegać się o zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym - w tym celu najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem winien poinformować o tym Organizatora oraz przekazać uzasadnienie dla zakwaterowania w pokoju jednoosobowym. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia prośby uczestnika bez podania przyczyny.
 7. Organizator nie zwraca kosztów samowolnej dopłaty uczestnika do pokoju jednoosobowego.

Zwrot kosztów dojazdu

 1. Uczestnik może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie na podstawie wniosku (transport publiczny  lub samochód prywatny ).
 2. Do wniosku należy dostarczyć oryginały biletów w formie papierowej lub wydruk biletu w formie elektronicznej wraz z imienną fakturą, wystawioną na uczestnika, potwierdzających poszczególne wydatki (zgodnie z listą obecności na szkoleniu).
 3. Uczestnikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów podróży samochodem, tylko jeśli z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia nie kursuje bezpośrednia komunikacja publiczna, która pozwalała na dotarcie na szkolenie w odpowiednich godzinach. W przypadku braku bezpośredniego połączenia komunikacją zbiorową stawka za jeden kilometr przebiegu ustalana jest na podstawie aktualnych przepisów prawa i wynosi dla samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900 cm3 - 0,5214 zł, dla samochodu osobowego o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.
 4. W przypadku istnienia połączenia komunikacją publiczną wysokość zwrotu kosztów podróży samochodem prywatnym będzie równa cenie najtańszych biletów na wskazanej trasie, aktualnych na dzień weryfikacji wniosku.
 5. W przypadku, gdy jednym samochodem odbywał będzie podróż więcej niż jeden uczestnik, koszt dojazdu zwracany jest jedynie uczestnikowi, który wnioskuje o zwrot kosztów.
 6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia spotkania lub podróży służbowej (liczy się data nadania wniosku).
 7. Oryginał wniosku należy przedłożyć w Sekretariacie Agencji lub w Organizatorowi w dniu szkolenia.
 8. Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 9. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dokonywany jest w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do Agencji oryginałów dokumentów, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika szkolenia we wniosku.
 10. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku lub stwierdzonych braków w dokumentacji uczestnik zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku
 11. Jeżeli uczestnik nie poprawi/uzupełni niezbędnych dokumentów w terminie 7 dni od daty wezwania traci możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.
 12. Maksymalna kwota zwrotu, niezależnie od środka komunikacji, za przejazd tam i z powrotem nie może przekroczyć 300 zł.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (zawartych w formularzu zgłoszeniowym) jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej“ który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 4. Dane osobowe uczestnika szkolenia zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Opal Travel and Business Service Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod. poczt. 00-168), przy ul. Karmelickiej 19.
 5. Dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 6. Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Regulamin opracowano na podstawie Zarządzenia Prezesa Agencji nr 37/2019  oraz Zarządzenie nr 6 w/s zmiany Zarządzenia nr 37/2019  Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN