Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


Nr Tytuł Plik
1

Opis metodyki przeglądów systematycznych w zakresie interwencji zdrowia publicznego oraz tworzenia programów polityki zdrowotnej

Pobierz

2

Scoping review w procesie tworzenia programu polityki zdrowotnej

Pobierz

3

Analiza raportów końcowych z realizacji programów polityki zdrowotnej za rok 2018

Pobierz

4

Analiza ilościowa programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej ocenianych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w latach 2009-2018

Pobierz

5

Profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie grypy – doświadczenia AOTMiT, epidemiologia, dowody naukowe i rozwiązania międzynarodowe

Pobierz

6

QALY jako miara jakości życia

Pobierz

7

Ocena bezpieczeństwa leku w kontekście oceny technologii medycznych

Pobierz

8

Podejście światowych agencji HTA do istotności klinicznej punktów końcowych

Pobierz

9

Porównania pośrednie w analizach klinicznych ocenianych przez AOTMiT – przegląd i opis zastosowanych metod

Pobierz

10

Statystyka typów i wyników analiz ekonomicznych przedkładanych do oceny AOTMiT w latach: 2012-2018

Pobierz

11

Probabilistyczna analiza wrażliwości w analizie ekonomicznej

Pobierz

12

Leczenie łuszczycy w programie B.47 – analiza zmian wysokości limitu finansowania refundowanych substancji czynnych

Pobierz

13

Analiza instrumentów dzielenia ryzyka proponowanych we wnioskach refundacyjnych dla leków stosowanych w chorobach onkologicznych w ramach programów lekowych, przekazanych do AOTMiT w latach 2012-2018

Pobierz

14

Analiza wpływu na budżet: założenia, przykłady, ograniczenia, w praktyce AOTMiT w latach 2017-2018

Pobierz

15

Analiza ilościowa zleceń lekowych zrealizowanych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych w latach 2013-2018

Pobierz

16

Ocena wniosków dotyczących leków stosowanych w chorobach sierocych w praktyce AOTMiT w latach 2005-2018. Podejście AOTMiT do oceny leków sierocych na tle innych agencji oceny technologii medycznych

Pobierz

17

Rola konsultacji publicznych w tworzeniu wytycznych praktyki klinicznej

Pobierz

18

Systemy klasyfikacji światowych zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego na przykładzie wytycznych onkologicznych

Pobierz

19

Przegląd wytycznych praktyki klinicznej w rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca oraz ich ocena za pomocą narzędzia AGREE I

Pobierz

20

Wskaźniki jakości w ochronie zdrowia na przykładzie diagnostyki i leczenia raka jelita grubego

Pobierz

21

Porównanie metodyki tworzenia wytycznych wybranych towarzystw naukowych w dziedzinie onkologii

Pobierz

22

Ocena jakości zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego za pomocą narzędzia AGREE II na przykładzie wytycznych praktyki klinicznej American Society of Clinical Oncology dotyczących złośliwego międzybłoniaka opłucnej

Pobierz

23

Ocena jakości zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla badań przesiewowych w raku jelita grubego za pomocą narzędzia AGREE II I

Pobierz

24

Praktyka tworzenia ścieżki analitycznej onkologicznych świadczeń zdrowotnych – opis wypracowanych metod

Pobierz

25

Rodzaje danych udostępnianych Agencji przez świadczeniodawców oraz formy ich przekazywania, spójność/kompletność danych, najczęściej popełniane błędy oraz występujące braki

Pobierz

26

Odstępstwa od standardowej formy zbierania danych wynikające ze specyfiki świadczenia i odmiennego podejścia do kalkulacji kosztów

Pobierz

27

Zróżnicowanie finansowania świadczeń opieki szpitalnej w zależności od stanu ciężkości pacjenta – analiza porównawcza Polski, Australii i Wielkiej Brytanii

Pobierz

28

Narzędzia do przekazywania i analizy danych w Wydziale Taryfikacji - geneza, opis i wyciągnięte wnioski

Pobierz

29

Dane finansowo-księgowe: poprawność przekazania, wpływ jakości danych na wyniki analiz (koszty osobodnia, stawki wynagrodzeń)

Pobierz

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej


Wartość projektu:
6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
5 544 091,36 PLN

Wartość środków dotacji celowej:
1 034 090,14 PLN


Cel szczegółowy projektu: wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie orchony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych