Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


Poniżej zamieszczamy materiały edukacyjne stanowiące uzupełnienie zagadnień poruszanych w ramach szkoleń.

Tytuł Plik

1. Opis metodyki przeglądów systematycznych w zakresie interwencji zdrowia publicznego oraz tworzenia programów polityki zdrowotnej

Pobierz

2. Scoping review w procesie tworzenia programu polityki zdrowotnej

Pobierz

3. Analiza raportów końcowych z realizacji programów polityki zdrowotnej za rok 2018

Pobierz

4. Analiza ilościowa programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej ocenianych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w latach 2009-2018

Pobierz

5. Profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie grypy – doświadczenia AOTMiT, epidemiologia, dowody naukowe i rozwiązania międzynarodowe

Pobierz

6. QALY jako miara jakości życia

Pobierz

7. Ocena bezpieczeństwa leku w kontekście oceny technologii medycznych

Pobierz

8. Podejście światowych agencji HTA do istotności klinicznej punktów końcowych

Pobierz

9. Porównania pośrednie w analizach klinicznych ocenianych przez AOTMiT – przegląd i opis zastosowanych metod

Pobierz

10. Statystyka typów i wyników analiz ekonomicznych przedkładanych do oceny AOTMiT w latach: 2012-2018

Pobierz

11. Probabilistyczna analiza wrażliwości w analizie ekonomicznej

Pobierz

12. Leczenie łuszczycy w programie B.47 – analiza zmian wysokości limitu finansowania refundowanych substancji czynnych

Pobierz

13. Analiza instrumentów dzielenia ryzyka proponowanych we wnioskach refundacyjnych dla leków stosowanych w chorobach onkologicznych w ramach programów lekowych, przekazanych do AOTMiT w latach 2012-2018

Pobierz

14. Analiza wpływu na budżet: założenia, przykłady, ograniczenia, w praktyce AOTMiT w latach 2017-2018

Pobierz

15. Analiza ilościowa zleceń lekowych zrealizowanych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych w latach 2013-2018

Pobierz

16. Ocena wniosków dotyczących leków stosowanych w chorobach sierocych w praktyce AOTMiT w latach 2005-2018. Podejście AOTMiT do oceny leków sierocych na tle innych agencji oceny technologii medycznych

Pobierz

17. Rola konsultacji publicznych w tworzeniu wytycznych praktyki klinicznej

Pobierz

18. Systemy klasyfikacji światowych zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego na przykładzie wytycznych onkologicznych

Pobierz

19. Przegląd wytycznych praktyki klinicznej w rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca oraz ich ocena za pomocą narzędzia AGREE I

Pobierz

20. Wskaźniki jakości w ochronie zdrowia na przykładzie diagnostyki i leczenia raka jelita grubego

Pobierz

21. Porównanie metodyki tworzenia wytycznych wybranych towarzystw naukowych w dziedzinie onkologii

Pobierz

22. Ocena jakości zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego za pomocą narzędzia AGREE II na przykładzie wytycznych praktyki klinicznej American Society of Clinical Oncology dotyczących złośliwego międzybłoniaka opłucnej

Pobierz

23. Ocena jakości zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla badań przesiewowych w raku jelita grubego za pomocą narzędzia AGREE II I

Pobierz

24. Praktyka tworzenia ścieżki analitycznej onkologicznych świadczeń zdrowotnych – opis wypracowanych metod

Pobierz

25. Rodzaje danych udostępnianych Agencji przez świadczeniodawców oraz formy ich przekazywania, spójność/kompletność danych, najczęściej popełniane błędy oraz występujące braki

Pobierz

26. Odstępstwa od standardowej formy zbierania danych wynikające ze specyfiki świadczenia i odmiennego podejścia do kalkulacji kosztów

Pobierz

27. Zróżnicowanie finansowania świadczeń opieki szpitalnej w zależności od stanu ciężkości pacjenta – analiza porównawcza Polski, Australii i Wielkiej Brytanii

Pobierz

28. Narzędzia do przekazywania i analizy danych w Wydziale Taryfikacji - geneza, opis i wyciągnięte wnioski

Pobierz

29. Dane finansowo-księgowe: poprawność przekazania, wpływ jakości danych na wyniki analiz (koszty osobodnia, stawki wynagrodzeń)

Pobierz

Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN


Cel szczegółowy projektu: wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie orchony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych