Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej

Zakończenie projektu szkoleniowego


Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dniem 28 czerwca 2023 r. zakończyła realizację 4-letniego projektu ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego. Działania realizowane w ramach projektu obejmowały:

  • szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia oraz
  • działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.

Szkolenia prowadzone były w okresie od października 2019 roku do maja 2023 r.

Łącznie zorganizowaliśmy 122 szkolenia.


Dziękujemy za Państwa udział!

Żywimy nadzieję, iż przeprowadzone podczas szkoleń dyskusje, pytania i odpowiedzi, przyczyniły się do lepszego zrozumienia prezentowanych zagadnień, a także pozwoliły na rozwój zdolności analitycznych uczestników spotkań, służąc poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej


Wartość projektu:
6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
5 544 091,36 PLN

Wartość środków dotacji celowej:
1 034 090,14 PLN


Cel szczegółowy projektu: wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie orchony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych